இது யார் செயல்? ஆந்திராவில் கல்லூரி மாணவர் »»
Book Review: Faith for Exiles

The book describes the Digital world is akin to Babylon, where Daniel and friends were as exiles. Digital Babylon has emerged in a society that is "insidiously faith" »»

உங்கள் சிந்தனைக்கு

படைவீரர்கள், ரயில் பிரயாண நேரங்களில், நகைச்சுவையாகப் பேசி ஜாலியாக வருவது வழக்கம். அன்றும் சில »»


சிறுகதை:பொட்டலம்

“பிளஸ்ஸி சீக்கிரம் எழும்பி முகம், கை, கால் கழுவிவிட்டு நம்ம சர்ச்சுக்குப் போம்மா சாப்பாட்டு வேன் இந்நேரம் வந்திருக்கும்” என்றாள். பிளஸ்ஸியும் “சரிம்மா” என்று கூறிவிட்டு அவசரமாகப் புறப்பட்டு சர்ச்சை நோக்கி நடந்தாள், அவள் மனதில் நன்றி அலைகள் எழும்பின »»


கவிதை: இயேசுவுக்குள்

ஆற்றோரத்தில்
இருந்தேன்
ஆனால் தண்ணீரோ
எனக்கு கானல் நீராய்..
பனிப் பிரதேசத்தில்
இருந்தேன்
ஆனால்
வேர்வைகள்
என் கால்களை
நனைத்தன..
இன்று இயேசுவுக்குள்
இருக்கிறேன்
சுமைகள் பஞ்சுபோல
வாக்குகடங்கா
பெருமூச்சுகளோடு
தேவனின் உதவி
என்னில் தவழ்கின்றன


- எல்சரா