இயற்கையான பண்பு

பொதுவாக, மனோத்தத்துவர்கள் பண்பை நான்கு முக்கிய ஆள்த்தத்துவங்களாக பிரிக்கின்றார்கள் »»

உங்கள் சிந்தனைக்கு

பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஒரு நிறுவனம் ஆப்பிரிக்காவில் காலணி விற்பனையில் ஈடுபடும் எண்ணத்துடன் »»


சிறுகதை:பொட்டலம்

“பிளஸ்ஸி சீக்கிரம் எழும்பி முகம், கை, கால் கழுவிவிட்டு நம்ம சர்ச்சுக்குப் போம்மா சாப்பாட்டு வேன் இந்நேரம் வந்திருக்கும்” என்றாள். பிளஸ்ஸியும் “சரிம்மா” என்று கூறிவிட்டு அவசரமாகப் புறப்பட்டு சர்ச்சை நோக்கி நடந்தாள், அவள் மனதில் நன்றி அலைகள் எழும்பின, »»


கவிதைகள்

காலையில் எழுந்த உடன்
முதலாவது நான் தேட வேண்டியது
தேவ ஐக்கியமே
காலையில் எழுந்த உடன்
முதலாது நான் சந்திக்க வேண்டிய
நபர் தேவனே
காலையில் எழுந்த உடன்
முதலாது நான் பேச ண்டிய
நபர் தேவனே
காலையில் எழுந்த உடன்
முதலாது நான் கேட்க வேண்டிய சத்தம்
தேவ சத்தமே
காலையில் எழுந்த உடன்
முதலாது நான் உண்ண வேண்டிய உணவு
தேவனின்
திருவார்த்தையாகிய அப்பமே

- சகோ. சாம்சன் பால்