சோவியத் ரஷ்யா
தரிசனச் சுடர்
Parent responsibility

சோவியத் ரஷ்யாவிலிருந்து (U.S.S.R) விண்வெளிக்குச் சென்ற வீரரைக் கௌரவிக்க் அதிபர் பிரஷ்னெவ் கூட்டம் ஒன்றை ஏற்பாடு செய்தார். அக்கூட்டத்தில் விண்வெளி வீரரும், அதிபரும் ஒரே காரியத்தை அழுத்தமாகப் பேசினார்கள்.

"விண்வெளியில் எங்கு தேடியும் எந்தக் கடவுளும் இல்லை. அவருடைய ராஜ்யமும் காணப்படவில்லை" என்பதே அது.

இச்செய்தியை படித்த சகோ. பில்லி கிரகாம் கீழ்வரும் கடிதத்தை சோவியத் அதிபருக்கு எழுதினார்.

"மண்புழு ஒன்று பூமியின் மேற்பரப்பிற்கு வந்ததாம். பின் மீண்டும் மண்ணுக்குள் சென்று அங்கு மற்ற மண்புழுக்களைக் கூடிவரச் செய்து, "நான் பூமிக்குச் சென்று, சுற்றித் திரிந்து வந்தேன். அங்கே ... என்ற நாடும் இல்லை. அதற்கு அதிபரும் இல்லை" என்று கூறியதாம். நீங்கள் சொல்வதும் இதைப் போலத்தான் இருக்கின்றது.

இன்று உலகப்படம் முழுவதையும் தேடினாலும் U.S.S.R. என்ற பெயரில் ஒரு காலத்தில் வல்லமையாகத் திகழ்ந்த நாட்டை காணமுடியாது!. அசைக்க முடியாத ராஜ்யத்தை ஸ்தாபிக்கவே கர்த்தர் இப்படிப்பட்ட காரியங்களை செய்கின்றார்.

கர்த்தர் ராஜரிகம்பண்ணுகிறார், மகத்துவத்தை அணிந்துகொண்டிருக்கிறார்; கர்த்தர் பராக்கிரமத்தை அணிந்து, அவர் அதைக் கச்சையாகக் கட்டிக்கொண்டிருக்கிறார்; ஆதலால் பூச்சக்கரம் அசையாதபடி நிலைபெற்றிருக்கிறது. உமது சிங்காசனம் பூர்வமுதல் உறுதியானது; ( சங்கீதம் 93:1-2)

 


Tharisana Sudar is a monthly magazine publised by Evangelical Students of India (UESI), which was founded in 1954. Their vistion is to evangelize post-matric students in India, nurture them as disciples of the Lord Jesus Christ, that they may serve Church and Society.

Social Share