அடிமை நான் ஆண்டவரே
Fr. Berchmans

அடிமை நான் ஆண்டவரே - என்னை
ஆட்கொள்ளும் என் தெய்வமே
தெய்வமே தெய்வமே
அடிமை நான் ஆட்கொள்ளும்
 
1.   என் உடல் உமக்குச் சொந்தம் - இதில்
எந்நாளும் வாசம் செய்யும்
 
2.   உலக இன்பமெல்லாம் - நான்
உதறித் தள்ளி விட்டேன்
 
3.   பெருமை செல்வமெல்லாம் - இனி
வெறுமை என்றுணர்ந்தேன்
 
4.   வாழ்வது நானல்ல - என்னில்
இயேசுவே வாழ்கின்றீர்
 
5.   என் பாவம் மன்னித்தருளும் - உம்
இரத்தத்தால் கழுவிவிடும்
 
6.   முள்முடி எனக்காக - ஐயா
கசையடி எனக்காக
 
7.   என் பாவம் சுமந்து கொண்டீர் - என்
நோய்கள் ஏற்றுக் கொண்டீர்


Atimai Naan Aantavarae
Fr. Berchmans

Atimai Naan Aantavarae - Ennai
Aatkollum En Theyvamae
Theyvamae Theyvamae
Atimai Naan Aatkollum
 
1. En Utal Umakkus Sontham - Ithil
Ennaalum Vaasam Seyyum
 
2. Ulaka Inpamellaam - Naan
Utharith Thalli Vittaen
 
3. Perumai Selvamellaam - Ini
Verumai Enrunarnthaen
 
4. Vaazhvathu Naanalla - Ennil
Iyaesuvae Vaazhkinreer
 
5. En Paavam Manniththarulum - Um
Iraththaththaal Kazhuvivitum
 
6. Mulmuti Enakkaaka - Aiyaa
Kasaiyati Enakkaaka
 
7. En Paavam Sumanthu Konteer - En
Noeykal Aerruk Konteer