அத்யுன்னத சிம்ஹாசனமு பை ( தெலுங்கு பாடல்)

Athyunnatha Simhaasanamu pai - Aaasieenudavyana devaa
Atyantha premaa swarupeeve neve araadhinthumu nine (2)

             Ahaha --halleluya  (4)
             Ahaha --halleluya  (3)
             AMEN

1 Ashryakaruda stotram - Alochana kartha stotram
   balamyna devaA nintyu davagu thandri - samaadana adhipathi stotram (2)

   Ahaha --halleluya  (4)
   Ahaha --halleluya  (3)
   AMEN

2. Krupa satya sampurnada stotram - Krupalo rakshinthive stotram
    Nee raktha michii vemochiinchi nave - naa raksha na kartha stotram (2)
   
    Ahaha --halleluya  (4)
    Ahaha --halleluya  (3)
    AMEN

3. Amen anuvada stostram - alpha omega stotram
    Agni jwalala vanti kannulu galavada - atyunnathudaa stotaram (2)
    Ahaha --halleluya  (4)
    Ahaha --halleluya  (3)
    AMEN


Athyunnatha Simhaasanamu pai (Telugu Song)

Athyunnatha Simhaasanamu pai - Aaasieenudavyana devaa
Atyantha premaa swarupeeve neve araadhinthumu nine (2)

             Ahaha --halleluya  (4)
             Ahaha --halleluya  (3)
             AMEN

1 Ashryakaruda stotram - Alochana kartha stotram
   balamyna devaA nintyu davagu thandri - samaadana adhipathi stotram (2)

   Ahaha --halleluya  (4)
   Ahaha --halleluya  (3)
   AMEN

2. Krupa satya sampurnada stotram - Krupalo rakshinthive stotram
    Nee raktha michii vemochiinchi nave - naa raksha na kartha stotram (2)
   
    Ahaha --halleluya  (4)
    Ahaha --halleluya  (3)
    AMEN

3. Amen anuvada stostram - alpha omega stotram
    Agni jwalala vanti kannulu galavada - atyunnathudaa stotaram (2)
    Ahaha --halleluya  (4)
    Ahaha --halleluya  (3)
    AMEN