அத்திமரம் துளிர்விடாமல் போனாலும்
Fr. Berchmans

அத்திமரம் துளிர்விடாமல் போனாலும்
திராட்சை செடி பலன் கொடாமல் போனாலும்

கர்த்தருக்குள் மகிழ்ச்சியாயிருப்பேன்
என் தேவனுக்குள் களி கூருவேன்

1.ஒலிவ மரம் பலன் அற்றுப் போனாலும்
வயல்களிலே தானியமின்றிப் போனாலும்

2.மந்தையிலே ஆடுகளின்றிப்போனாலும்
தொழுவத்திலே மாடுகளின்றிப் போனாலும்

3.எல்லாமே எதிராக இருந்தாலும்
சூழ்நிலைகள் தோல்வி போல தெரிந்தாலும்

4.உயிர் நண்பன் என்னை விட்டுப் பிரிந்தாலும்
ஊரெல்லாம் என்னைத் தூற்றித்திரிந்தாலும


Athi Maram Thulir Vidamal Poenalum
Fr. Berchmans

Aththimaram Thulirvitaamal Poenaalum
Thiraatsai Seti Palan Kotaamal Poenaalum

Karththarukkul Makizhssiyaayiruppaen
En Thaevanukkul Kali Kuuruvaen

1.oliva Maram Palan Arrup Poenaalum
Vayalkalilae Thaaniyaminrip Poenaalum

2.manthaiyilae Aatukalinrippoenaalum
Thozhuvaththilae Maatukalinrip Poenaalum

3.ellaamae Ethiraaka Irunthaalum
Suuzhnilaikal Thoelvi Poela Therinthaalum

4.uyir Nanpan Ennai Vittup Pirinthaalum
Uurellaam Ennaith Thuurriththirinthaalum