அசதிக்கொள்ளாதிருங்கள்

அசதிக்கொள்ளாதிருங்கள்
ஜாக்கிறரதையாயிருங்கள்     

ஆவியிலே என்றும் அனலாயிருங்கள்
கர்த்தருக்கு தினம் ஊழியம்செய்யுங்கள்
ஜெபத்திலே தினம் உறுதியாயிருங்கள்
உபத்திரவத்தில் என்றும் பொறுமையாயிருங்கள் 
- (அசதிக்கொள்ளாதிருங்கள்...)

மணவாளன் வருகிறார் ஆயத்தப்படுங்கள்
புத்தியுள்ள கன்னிகையைப் போல் இருங்கள்
அவர் வரும் நாழிகையை அறியாதிருக்கையில்
எப்போதுமே என்றும் விழிப்பாயிருங்கள்  
- (அசதிக்கொள்ளாதிருங்கள்...)

கெர்ச்சிக்கும் சிங்கம் போல சுற்றும் சத்துருவை
விசுவாசத்தில் என்றும் எதிர்த்துநில்லுங்கள்
தெளிந்த புத்தியுடன் விழித்திருங்கள்
என்றும் வஞ்சியாதபடி எச்சரிக்கையாயிருங்கள் 
 - (அசதிக்கொள்ளாதிருங்கள்...)

மாமிசத்தில் என்றும் வாழாதிருங்கள்
ஆவியின் கனிக்கேற்ப்ப நடந்துக்கொள்ளுங்கள்
சர்வாயுதவர்க்கத்தை தரித்துக்கொள்ளுங்கள்
சத்துருவின் செயல்களை எதிர்த்துநில்லுங்கள்  
- (அசதிக்கொள்ளாதிருங்கள்...)


Asathikkollaathirunkal

Asathikkollaathirunkal
Jaakkirarathaiyaayirunkal

Aaviyilae Enrum Analaayirunkal
Karththarukku Thinam Uuzhiyamseyyunkal
Jepaththilae Thinam Uruthiyaayirunkal
Upaththiravaththil Enrum Porumaiyaayirunkal
- (asathikkollaathirunkal...)

Manavaalan Varukiraar Aayaththappatunkal
Puththiyulla Kannikaiyaip Poel Irunkal
Avar Varum Naazhikaiyai Ariyaathirukkaiyil
Eppoethumae Enrum Vizhippaayirunkal
- (asathikkollaathirunkal...)

Kerssikkum Sinkam Poela Surrum Saththuruvai
Visuvaasaththil Enrum Ethirththunillunkal
Thelintha Puththiyutan Vizhiththirunkal
Enrum Vagnsiyaathapati Essarikkaiyaayirunkal
 - (asathikkollaathirunkal...)

Maamisaththil Enrum Vaazhaathirunkal
Aaviyin Kanikkaerppa Natanthukkollunkal
Sarvaayuthavarkkaththai Thariththukkollunkal
Saththuruvin Seyalkalai Ethirththunillunkal
- (asathikkollaathirunkal...)