அகிலத்தையும் ஆகாயத்தையும்

அகிலத்தையும் ஆகாயத்தையும்
உந்தன் வல்ல பராக்கிரமத்தாலே
ஆண்டவரே நீர் சிருஷ்டித்தீரே
உந்தன் நல்ல கரத்தினாலே
ஆகாதது ஒன்றுமில்லை உம்மால்
ஆகாதது ஒன்றுமில்லை
சர்வ வல்லவரே கனமகிமைக்கு
பாத்திரரே ஆகாதது என்று
ஏதுமில்லை உம்மால்
ஆகாதது ஒன்றுமில்லை

Ah! Lord God, Thou hast made the Heavens
And the earth by Thy great power
Ah Lord God, Thou hast made the heavens
And the earth by Thine outstretched arm.
Nothing is too difficult for thee (2)
Great mighty God.
Great in counsel and mighty in deed
Nothing Nothing, Absolutely nothing
Nothing is too difficult for Thee.


Ah! Lord God, Thou hast made the Heavens

Akilaththaiyum Aakaayaththaiyum
Unthan Valla Paraakkiramaththaalae
Aantavarae Neer Sirushtiththeerae
Unthan Nalla Karaththinaalae
Aakaathathu Onrumillai Ummaal
Aakaathathu Onrumillai
Sarva Vallavarae Kanamakimaikku
Paaththirarae Aakaathathu Enru
Aethumillai Ummaal
Aakaathathu Onrumillai

 

Ah! Lord God, Thou hast made the Heavens
And the earth by Thy great power
Ah Lord God, Thou hast made the heavens
And the earth by Thine outstretched arm.
Nothing is too difficult for thee (2)
Great mighty God.
Great in counsel and mighty in deed
Nothing Nothing, Absolutely nothing
Nothing is too difficult for Thee