இத்தரை மாந்தரே நித்திரை
Dr. Clifford Kumar

இத்தரை மாந்தரே  நித்திரை தௌiவீர்
இயேசுவின் சுவிசேஷம் கூற எழுந்து செல்வீர்

இயேசு நாமம் கூற பணிந்து செல்லுவீர்
யோசனையோடு கூட துணிந்து செல்லுவீர்

பகல் சென்று போயிற்று இரவும் ஆயிற்று
இடறலின் காலமோ எங்குமுண்டாயிற்று
மானிட உள்ளங்கள் மாய்மாலம் பேசுது
முடிவு காலத்தில் நீ சேவை செய்திட

பூமி அதிர்ந்தது பஞ்சங்கள் வந்தது
வஞ்சக மாந்தரால் வாதை நிறைந்தது
தஞ்சம் அவர் உண்டு தாரணி தெரிந்திட
அஞ்சாமல் கெஞ்சி நீ சேவை செய்திட

யுத்தங்கள் நேர்ந்தது சித்தம் நிறைவேறுது
பக்தர் கூட்டங்கள் பரனையே தேடுது
சத்திய வசனமோ எங்குமே கேட்குது
நித்திய ராஜ்யம் சேர்க்க ஒரே மனதாய்


Iththarai Mandharae
Dr. Clifford Kumar

 Iththarai Maantharae Niththirai Thouiveer
Iyaesuvin Suvisaesham Kuura Ezhunthu Selveer

Iyaesu Naamam Kuura Paninthu Selluveer
Yoesanaiyoetu Kuuta Thuninthu Selluveer

Pakal Senru Poeyirru Iravum Aayirru
Itaralin Kaalamoe Enkumuntaayirru
Maanita Ullankal Maaymaalam Paesuthu
Mutivu Kaalaththil Nee Saevai Seythita

Puumi Athirnthathu Pagnsankal Vanthathu
Vagnsaka Maantharaal Vaathai Nirainthathu
Thagnsam Avar Untu Thaarani Therinthita
Agnsaamal Kegnsi Nee Saevai Seythita

Yuththankal Naernthathu Siththam Niraivaeruthu
Pakthar Kuuttankal Paranaiyae Thaetuthu
Saththiya Vasanamoe Enkumae Kaetkuthu
Niththiya Raajyam Saerkka Orae Manathaay