அதிகாலை ஸ்தோத்திர பலி
Fr. Berchmans

அதிகாலை ஸ்தோத்திர பலி
அப்பா அப்பா உங்களுக்குத் தான்
ஆராதனை ஸ்தோத்திர பலி
அப்பா அப்பா உங்களுக்குத் தான் - 2

1. எபிநேசர் எபிநேசர்
இதுவரை உதவி செய்தீர்
இதுவரை உதவி செய்தீர்
எபிநேசர் எபிநேசர்

2. பரிசுத்தர் பரிசுத்தர்
பரலோக ராஜாவே
பரலோக ராஜாவே
பரிசுத்தர் பரிசுத்தர்

3. எல்ஷடாய் எல்ஷடாய்
எல்லாம் வல்லவரே
எல்லாம் வல்லவரே
எல்ஷடாய் எல்ஷடாய்

4. எல்ரோயி எல்ரோயி
என்னை காண்பவரே
என்னை காண்பவரே
எல்ரோயி எல்ரோயி

5. யேகோவா யீரே
எல்லாம் பார்த்துக் கொள்வீர்
எல்லாம் பார்த்துக் கொள்வீர்
யேகோவா யீரே

6. அதிசய தெய்வமே
ஆலோசனை கர்த்தரே
ஆலோசனை கர்த்தரே
அதிசய தெய்வமே

7. யேகோவா ஷம்மா
எங்களோடு இருப்பவரே
எங்களோடு இருப்பவரே
யேகோவா ஷம்மா

8. யேகோவா ஷாலோம்
சாமாதானம் தருகிறீர்
சாமாதானம் தருகிறீர்
யேகோவா ஷாலோம்

9. யேகோவா நிசியே
எந்நாளும் வெற்றி தருவீர்
எந்நாளும் வெற்றி தருவீர்
யேகோவா நிசியே

10. யேகோவா ரஃப்பா
சுகம் தரும் தெய்வம்
சுகம் தரும் தெய்வம்
யேகோவா ரஃப்பா


Athi Kaalai Sthothira Pali
Fr. Berchmans

Athikaalai Sthoeththira Pali
Appaa Appaa Unkalukkuth Thaan
Aaraathanai Sthoeththira Pali
Appaa Appaa Unkalukkuth Thaan - 2

1. Epinaesar Epinaesar
Ithuvarai Uthavi Seytheer
Ithuvarai Uthavi Seytheer
Epinaesar Epinaesar

2. Parisuththar Parisuththar
Paraloeka Raajaavae
Paraloeka Raajaavae
Parisuththar Parisuththar

3. Elshataay Elshataay
Ellaam Vallavarae
Ellaam Vallavarae
Elshataay Elshataay

4. Elroeyi Elroeyi
Ennai Kaanpavarae
Ennai Kaanpavarae
Elroeyi Elroeyi

5. Yaekoevaa Yeerae
Ellaam Paarththuk Kolveer
Ellaam Paarththuk Kolveer
Yaekoevaa Yeerae

6. Athisaya Theyvamae
Aaloesanai Karththarae
Aaloesanai Karththarae
Athisaya Theyvamae

7. Yaekoevaa Shammaa
Enkaloetu Iruppavarae
Enkaloetu Iruppavarae
Yaekoevaa Shammaa

8. Yaekoevaa Shaaloem
Saamaathaanam Tharukireer
Saamaathaanam Tharukireer
Yaekoevaa Shaaloem

9. Yaekoevaa Nisiyae
Ennaalum Verri Tharuveer
Ennaalum Verri Tharuveer
Yaekoevaa Nisiyae

10. Yaekoevaa Raஃppaa
Sukam Tharum Theyvam
Sukam Tharum Theyvam
Yaekoevaa Raஃppaa