அரசனைக் காணாமலிருப்போமோ

பல்லவி
அரசனைக் காணாமலிருப்போமோ? – நமது
ஆயுளை வீணாகக் கழிப்போமோ?

அனுபல்லவி
பரம்பரை ஞானத்தைப் பழிப்போமோ? – யூதர்
பாடனுபவங்கனை ஒழிப்போமோ? – யூத

சரணங்கள்
1. யாக்கோபிலோர் வெள்ளி உதிக்குமென்றே, - இஸ்ரேல்
ராஜ செங்கோலெங்கும் கதிக்குமென்றே,
ஆக்கமிழந்து மறுவாக்குரைத்த பாலாம்
தீர்க்கன் மொழிபொய்யாத பாக்கியமே – யூத

2. தேசோ மயத்தாரகை தோன்றுது பார்! – மேற்குத்
திசை வழி காட்டிமுன் செல்லுது பார்!
பூசனைக் காண நன்கொடைகள் கொண்டே – அவர்
பொன்னடி வணங்குவோம், நடவுமின்றே! – யூத

3. அலங்காரமனை யொன்று தோணுது பார்! – அதன்
அழகு மனமுங் கண்ணும் கவர்ந்தது பார்!
இளவர சங்கிருக்கும் நிச்சயம் பார்! – நாம்
எடுத்த கருமம் சித்தியாகிடும் பார்! – யூத


Arasanai Kaanamaliruppoemoe

Pallavi
Arasanaik Kaanaamaliruppoemoe? – Namathu
Aayulai Veenaakak Kazhippoemoe?

Anupallavi
Paramparai Gnaanaththaip Pazhippoemoe? – Yuuthar
Paatanupavankanai Ozhippoemoe? – Yuutha

Saranankal
1. Yaakkoepiloer Velli Uthikkumenrae, - Israel
Raaja Senkoelenkum Kathikkumenrae,
Aakkamizhanthu Maruvaakkuraiththa Paalaam
Theerkkan Mozhipoyyaatha Paakkiyamae – Yuutha

2. Thaesoe Mayaththaarakai Thoenruthu Paar! – Maerkuth
Thisai Vazhi Kaattimun Selluthu Paar!
Puusanaik Kaana Nankotaikal Kontae – Avar
Ponnati Vanankuvoem, Natavuminrae! – Yuutha

3. Alankaaramanai Yonru Thoenuthu Paar! – Athan
Azhaku Manamun Kannum Kavarnthathu Paar!
Ilavara Sankirukkum Nissayam Paar! – Naam
Etuththa Karumam Siththiyaakitum Paar! – Yuuth