இயேசுவின் நாமமே திருநாமம்
சா.ஞானமணி

இயேசுவின் நாமமே திருநாமம் - முழு
இருதயத்தால் தொழுவோம் நாமும்.

1. காசினியில் அதனுக் கிணையில்லையே - விசு
வாசித்த பேர்களுக்குக் குறையில்லையே.

2. இத்தரையில் மெத்தவதி சயநாமம் - அதை
நித்தமும் தொழுபவர்க்கு ஜெயநாமம்.

3. உத்தம மகிமைப் பிரசித்த நாமம் - இது
சத்திய விதேய மனமொத்தநாமம்.

4. விண்ணவரும் பண்ணுடன் கொண்டாடும்நாமம் - நமை
அண்டிடும்பேய் பயந்தோடு தேவநாமம்.

5. பட்சமுள்ள ரட்சைசெயு முபகாரி - பெரும்
பாவப்பிணிகள் நீக்கும் பரிகாரி.


Yesuvin Naamamae Thiru Naamam
சா.ஞானமணி

Iyaesuvin Naamamae Thirunaamam - Muzhu
Iruthayaththaal Thozhuvoem Naamum.

1. Kaasiniyil Athanuk Kinaiyillaiyae - Visu
Vaasiththa Paerkalukkuk Kuraiyillaiyae.

2. Iththaraiyil Meththavathi Sayanaamam - Athai
Niththamum Thozhupavarkku Jeyanaamam.

3. Uththama Makimaip Pirasiththa Naamam - Ithu
Saththiya Vithaeya Manamoththanaamam.

4. Vinnavarum Pannutan Kontaatumnaamam - Namai
Antitumpaey Payanthoetu Thaevanaamam.

5. Patsamulla Ratsaiseyu Mupakaari - Perum
Paavappinikal Neekkum Parikaari.