உயிரோடு எழுந்தவரே
Pas. Paul Thangiah

உயிரோடு எழுந்தவரே

உம்மை ஆராதனை செய்கிறோம்

ஜீவனின் அதிபதியே

உம்மை ஆராதைனை செய்கிறோம்

        அல்லேலூயா ஒசன்னா-(4)

 

மரணத்தை ஜெயித்தவரே

உம்மை ஆராதனை செய்கிறோம்

பாதாளம் வென்றவரே

உம்மை ஆரதைனை செய்கிறோம்

        அல்லேலூயா ஒசன்னா-(4)


Vuyiroaedu Ezhundhavarae
Pas. Paul Thangiah

Vuyiroaedu Ezhundhavarae

Ummai Aradhanai Seihiroam

Jeevanin Athipathiyae

Ummai Aradhanai Seihiroam 

Alleluia Osanna (4)

 

Maranathai Jeyithavarae

Ummai Aradhanai Seihiroam

Pathalam Vendravarae

Ummai Aradhanai Seihiroam

Alleluia Osanna (4)