இயேசுவின் நாமம் எல்லாவற்றிற்கும்

இயேசுவின் நாமம் எல்லாவற்றிற்கும்
மேலான நாமம் இயேசுவின் நாமம்
எல்லாவற்றிற்கும் மேலான நாம்
இயேசுவின் நாமம் இயேசுவின் நாமம்

1. துரைத்தனத்திற்கும் அதிகாரத்திற்கும்
பேய்பிசாசின் தந்திரத்திற்கும்
எல்லாவற்றிற்கும் மேலான நாமம்
இயேசுவின் நாமம் இயேசுவின் நாமம்

2. வல்லமைக்கும் கர்த்தத்துவத்திற்கும்
இம்மையிலும் மறுமையிலும்
எல்லாவற்றிற்கும் மேலான நாமம்
இயேசுவின் நாமம் இயேசுவின் நாமம்

3. ஸ்தோத்தரிப்பீர் ஸ்தோத்தரிப்பீர்
விசவாசிப்போர் ஸ்தோத்தரிப்பீர்
எல்லாவற்றிற்கும் மேலான நாமம்
இயேசுவின் நாமம் இயேசுவின் நாமம


Yesuvin Naamam Ellavatrirkkum

Iyaesuvin Naamam Ellaavarrirkum
Maelaana Naamam Iyaesuvin Naamam
Ellaavarrirkum Maelaana Naam
Iyaesuvin Naamam Iyaesuvin Naamam

1. Thuraiththanaththirkum Athikaaraththirkum
Paeypisaasin Thanthiraththirkum
Ellaavarrirkum Maelaana Naamam
Iyaesuvin Naamam Iyaesuvin Naamam

2. Vallamaikkum Karththaththuvaththirkum
Immaiyilum Marumaiyilum
Ellaavarrirkum Maelaana Naamam
Iyaesuvin Naamam Iyaesuvin Naamam

3. Sthoeththarippeer Sthoeththarippeer
Visavaasippoer Sthoeththarippeer
Ellaavarrirkum Maelaana Naamam
Iyaesuvin Naamam Iyaesuvin Naamam