ஆரிரோ பாலகா

ஆரிரோ பாலகா
ஆரிரோ நாயகா
ஆரிரோ கண்மணி
என் இசை கேட்டு நீ தூங்காயோ

1. விண்ணில் தூதர் போற்ற மண்ணில் ஏழையாக
இயேசு ராஜன் பிறந்தார்
ஆதி வேதம் வார்த்தை ஜோதி உண்மையாக
பெத்லகேமில் பிறந்தார்
- ஆரிரோ

2. மாட்டுத் தொழுவினில் இயேசு பாலகனை
மேய்ப்பர் தண்டு பணிந்தார்
வேந்தர் மூவர் வந்து போற்றி புகழ் தந்து
தேவ பாதம் பணிந்தார்
- ஆரிரோ

3. பாவம் சாபம் எல்லாம் போக்க வந்த தேவன்
பாரில் வந்து பிறந்தார்
பாசமுள்ள தேவன் வல்லமையின் ராஜன்
மீட்க தன்னைக் கொடுத்தார்
- ஆரிரோ


Ariroe Paalaga

Aariroe Paalakaa
Aariroe Naayakaa
Aariroe Kanmani
En Isai Kaettu Nee Thuunkaayoe

1. Vinnil Thuuthar Poerra Mannil Aezhaiyaaka
Iyaesu Raajan Piranthaar
Aathi Vaetham Vaarththai Joethi Unmaiyaaka
Pethlakaemil Piranthaar
- Aariroe

2. Maattuth Thozhuvinil Iyaesu Paalakanai
Maeyppar Thantu Paninthaar
Vaenthar Muuvar Vanthu Poerri Pukazh Thanthu
Thaeva Paatham Paninthaar
- Aariroe

3. Paavam Saapam Ellaam Poekka Vantha Thaevan
Paaril Vanthu Piranthaar
Paasamulla Thaevan Vallamaiyin Raajan
Meetka Thannaik Kotuththaar
- Aariroe