ஆமென், அல்லேலூயா! மகத்துவத் தம்பராபரா
வேத நாயக சாஸ்திரியார்

ஆமென், அல்லேலூயா! மகத்துவத் தம்பராபரா
ஆமென், அல்லேலூயா! ஜெயம்! ஜெயம்! அனந்த கோடினரா

1. வெற்றிகொண் டார்ப்பரித்து - கொடும்வே
தாளத்தைச் சங்கரித்து, - முறித்து
பத்ராசனக் கிறிஸ்து - மரித்து
பாடுபட்டுத்தரித்து, முடித்தார்

2. சாவின் கூர் ஒடிந்து, - மடிந்து,
தடுப்புச் சுவர் இடிந்து, - விழுந்து,
ஜீவனே விடிந்து, - தேவாலயத்
திரை ரண்டாய்க் கிழிந்து ஒழிந்தது

3. வேதம் நிறைவேற்றி, - மெய் தோற்றி,
மீட்டுக் கரையேற்றி, - பொய் மாற்றி,
பாவிகளைத் தேற்றி, - கொண்டாற்றி,
பத்ராசனத் தேற்றி வாழ்வித்தார்


Amen Alleluah
வேத நாயக சாஸ்திரியார்

Aamen, Allaeluuyaa! Makaththuvath Thamparaaparaa
Aamen, Allaeluuyaa! Jeyam! Jeyam! Anantha Koetinaraa

1. Verrikon Taarppariththu - Kotumvae
Thaalaththais Sankariththu, - Muriththu
Pathraasanak Kiristhu - Mariththu
Paatupattuththariththu, Mutiththaar

2. Saavin Kuur Otinthu, - Matinthu,
Thatuppus Suvar Itinthu, - Vizhunthu,
Jeevanae Vitinthu, - Thaevaalayath
Thirai Rantaayk Kizhinthu Ozhinthathu

3. Vaetham Niraivaerri, - Mey Thoerri,
Meettuk Karaiyaerri, - Poy Maarri,
Paavikalaith Thaerri, - Kontaarri,
Pathraasanath Thaerri Vaazhviththaar