ஆனந்தமே! ஜெயா! ஜெயா!

ஆனந்தமே! ஜெயா! ஜெயா!
அகமகிழ்ந்தனைவரும் பாடிடுவோம்
ஞானரட்சகர் நாதர் நமை - இந்த
நாள்வரை ஞாலமதினில் காத்தார் - புகழ்

1. சங்கு கனம் வளர் செங்கோலரசிவை
தளராதுள கிறிஸ்தானவராம்
எங்கள் ரட்சகரேசு நமை – வெகு
இரக்கங் கிருபையுடன் ரட்சித்ததால் - புகழ்

2. முந்து வருட மதனில் மனுடரில் வெகு
மோசகஸ்திகள் தனிலேயுழல
தந்து நமக்குயிருடையுணவும் - வெகு
தயவுடன் யேசு தற்காத்ததினால் - புகழ்

3. பஞ்சம்பசிக்கும் பட்டயத்துக்கும் வெகு கொடும்
பாழ் கொள்ளைநோய் விஷதோஷத்திற்கும்
தஞ்சரட்சகர் தவிர்த்து நமை - இத்
தரைதனில் குறைதணித் தாற்றியதால் - புகழ்


Anandhamae Jeya Jeya

Aananthamae! Jeyaa! Jeyaa!
Akamakizhnthanaivarum Paatituvoem
Gnaanaratsakar Naathar Namai - Intha
Naalvarai Gnaalamathinil Kaaththaar - Pukazh

1. Sanku Kanam Valar Senkoelarasivai
Thalaraathula Kiristhaanavaraam
Enkal Ratsakaraesu Namai – Veku
Irakkan Kirupaiyutan Ratsiththathaal - Pukazh

2. Munthu Varuta Mathanil Manutaril Veku
Moesakasthikal Thanilaeyuzhala
Thanthu Namakkuyirutaiyunavum - Veku
Thayavutan Yaesu Tharkaaththathinaal - Pukazh

3. Pagnsampasikkum Pattayaththukkum Veku Kotum
Paazh Kollainoey Vishathoeshaththirkum
Thagnsaratsakar Thavirththu Namai - Ith
Tharaithanil Kuraithanith Thaarriyathaal - Pukazh