ஆதித் திருவார்த்தை திவ்விய

ஆதித் திருவார்த்தை திவ்விய அற்புதப் பாலனாகப் பிறந்தார்
ஆதந் தன் பாவத்தின் சாபத்தை தீர்த்திட
ஆதிரையோரையீ டேற்றிட

மாசற்ற ஜோதி திரித்துவத்தோர் வஸ்து
மரியாம் கன்னியிட முதித்து
மகிமையை மறந்து தமை வெறுத்து
மனுக்குமாரன் வேஷமாய்
உன்ன தகஞ்சீர் முகஞ்சீர் வாசகர்
மின்னுச்சீர் வாசகர் மேனிநிறம் எழும்
உன்னத காதலும் பொருந்தவே சர்வ
நன்மைச் சொருபனார் ரஞ்சிதனார்
தாம் தாம் தன்னரர் வன்னரர்
தீம் தீம் தீமையகற்றிட
சங்கிர்த சங்கிர்த சங்கிர்த சந்தோ
ஷமென சோபனம்பாடவே
இங்கிர்த இங்கிர்த இங்கிர்த நமது
இருதயத்திலும் எங்கும் நிறைந்திட – ஆதி

1. ஆதாம் சாதி ஏவினர் ஆபிரகாம் விசுவாசவித்து
பூதர் சிம்மாசனத்தாளுகை செய்வோர்
ஈசாய் வங்கிஷத்தானுதித்தார்

2. பூலோகப் பாவ விமோசனர் பூரண கிருபையின் வாசனர்
மேலோக இராஜாதி இராஜன் சிம்மாசனன்
மேன்மை மகிமைப் பிரதாபன் வந்தார்

3. அல்லேலூயா! சங்கீர்த்தனம் ஆனந்த கீதங்கள் பாடவே
அல்லைகள் தொல்லைகள் எல்லாம் நீங்கிட
அற்புதன் மெய்ப்பரன் தற்பரனார்


Aathi Thiru Vaarthai Dhivya

Aathith Thiruvaarththai Thivviya Arputhap Paalanaakap Piranthaar
Aathan Than Paavaththin Saapaththai Theerththita
Aathiraiyoeraiyee Taerrita

Maasarra Joethi Thiriththuvaththoer Vasthu
Mariyaam Kanniyita Muthiththu
Makimaiyai Maranthu Thamai Veruththu
Manukkumaaran Vaeshamaay
Unna Thakagnseer Mukagnseer Vaasakar
Minnusseer Vaasakar Maeniniram Ezhum
Unnatha Kaathalum Porunthavae Sarva
Nanmais Sorupanaar Ragnsithanaar
Thaam Thaam Thannarar Vannarar
Theem Theem Theemaiyakarrita
Sankirtha Sankirtha Sankirtha Santhoe
Shamena Soepanampaatavae
Inkirtha Inkirtha Inkirtha Namathu
Iruthayaththilum Enkum Nirainthita – Aathi

1. Aathaam Saathi Aevinar Aapirakaam Visuvaasaviththu
Puuthar Simmaasanaththaalukai Seyvoer
Eesaay Vankishaththaanuthiththaar

2. Puuloekap Paava Vimoesanar Puurana Kirupaiyin Vaasanar
Maeloeka Iraajaathi Iraajan Simmaasanan
Maenmai Makimaip Pirathaapan Vanthaar

3. Allaeluuyaa! Sankeerththanam Aanantha Keethankal Paatavae
Allaikal Thollaikal Ellaam Neenkita
Arputhan Meypparan Tharparanaar