அன்பே பிரதானம், - சகோதர அன்பே பிரதானம்

அன்பே பிரதானம், - சகோதர அன்பே பிரதானம்.

1. பண்புறு ஞானம்,- பரம நம்பிக்கை,
இன்ப விஸ்வாசம், - இவைகளிலெல்லாம்

2. பலபல பாஷை – படித்தறிந்தாலும்,
கலகல வென்னும் – கைம்மணியாமே

3. என் பொருள் யாவும் - ஈந்தளித்தாலும்,
அன்பில்லையானால் - அதிற்பயனில்லை

4. துணிவுட னுடலைச் – சுடக்கொடுத்தாலும்,
பணிய அன்பில்லால் – பயனதிலில்லை

5. சாந்தமும் தயவும் – சகல நற்குணமும்
போந்த சத்தியமும் – பொறுமையுமுள்ள

6. புகழிறு மாப்பு, - பொழிவு பொறாமை,
பகைய நியாயப் – பாவமுஞ் செய்யா

7. சினமடையாது, - தீங்கு முன்னாது,
தினமழியாது, - தீமை செய்யாது

8. சகலமுந் தாங்கும், - சகலமும் நம்பும்,
மிகைபட வென்றும் – மேன்மை பெற்றோங்கும்


Anbae Pirathanam

Anpae Pirathaanam, - Sakoethara Anpae Pirathaanam.

1. Panpuru Gnaanam,- Parama Nampikkai,
Inpa Visvaasam, - Ivaikalilellaam

2. Palapala Paashai – Patiththarinthaalum,
Kalakala Vennum – Kaimmaniyaamae

3. En Porul Yaavum - Eenthaliththaalum,
Anpillaiyaanaal - Athirpayanillai

4. Thunivuta Nutalais – Sutakkotuththaalum,
Paniya Anpillaal – Payanathilillai

5. Saanthamum Thayavum – Sakala Narkunamum
Poentha Saththiyamum – Porumaiyumulla

6. Pukazhiru Maappu, - Pozhivu Poraamai,
Pakaiya Niyaayap – Paavamugn Seyyaa

7. Sinamataiyaathu, - Theenku Munnaathu,
Thinamazhiyaathu, - Theemai Seyyaathu

8. Sakalamun Thaankum, - Sakalamum Nampum,
Mikaipata Venrum – Maenmai Perroenkum