அன்பே! அன்பே! அன்பே!

அன்பே! அன்பே! அன்பே!
ஆருயிர் உறவே,
ஆனந்தம்! ஆனந்தமே!

1. ஒருநாள் உம்தயை கண்டேனையா,
அந்நாளென்னை வெறுத்தேனையா,
உம் தயை பெரிதையா - என்மேல்
உம் தயை பெரிதையா.

2. பரலோகத்தின் அருமைப் பொருளே,
நரலோகரிலன்பேனையா?
ஆழம் அறிவேனோ - அன்பின்
ஆழம் அறிவேனோ?

3. அலைந்தேன் பலநாள் உமையுமறியா
மறந்தே திரிந்த துரோகியை
அணைத்தீர் அன்பாலே - எனையும்
அணைத்தீர் அன்பாலே.

4. ப+லோகத்தின் பொருளின் மகிமை
அழியும் புல்லின் ப+வைப்போல்
வாடாதே ஐயா - அன்பு
வாடாதே ஐயா.

5. இப்பாரினில் உம் அன்பின் இனிமை
இயம்பற்கியலாதாகில் யான்
இசைக்கவும் எளிதாமோ - பரத்தில்
இசைக்கவும் எளிதாமோ!


Anbae Anbae

Anpae! Anpae! Anpae!
Aaruyir Uravae,
Aanantham! Aananthamae!

1. Orunaal Umthayai Kantaenaiyaa,
Annaalennai Veruththaenaiyaa,
Um Thayai Perithaiyaa - Enmael
Um Thayai Perithaiyaa.

2. Paraloekaththin Arumaip Porulae,
Naraloekarilanpaenaiyaa?
Aazham Arivaenoe - Anpin
Aazham Arivaenoe?

3. Alainthaen Palanaal Umaiyumariyaa
Maranthae Thirintha Thuroekiyai
Anaiththeer Anpaalae - Enaiyum
Anaiththeer Anpaalae.

4. Pa+loekaththin Porulin Makimai
Azhiyum Pullin Pa+vaippoel
Vaataathae Aiyaa - Anpu
Vaataathae Aiyaa.

5. Ippaarinil Um Anpin Inimai
Iyamparkiyalaathaakil Yaan
Isaikkavum Elithaamoe - Paraththil
Isaikkavum Elithaamoe!