அன்பு கூருவேன் இன்னும் அதிகமாய்
Fr. Berchmans

அன்பு கூருவேன் இன்னும் அதிகமாய்

ஆராதிப்பேன் இன்னும் ஆர்வமாய் (2)

முழு உள்ளத்தோடு ஆராதிப்பேன்

முழு பெலத்தோடு அன்பு கூருவேன்

ஆராதனை ஆராதனை - 4

 

எபிநேசரே எபிநேசரே  இதுவரையில் உதவினீரே (2)

இதுவரையில் உதவினீரே - உம்மை

முழு உள்ளத்தோடு ......

 

எல்ரோயீ எல்ரோயீ  என்னைக் கண்டீரே நன்றி ஐயா

என்னைக் கண்டீரே நன்றி ஐயா - உம்மை

முழு உள்ளத்தோடு...

 

யெகோவா ராப்பா யெகோவா ராப்பா

சுகம் தந்தீரே நன்றி ஐயா

சுகம் தந்தீரே நன்றி ஐயா - உம்மை

முழு உள்ளத்தோடு...


Anbu Kooruvaen Innum Athigamai
Fr. Berchmans

Anbu Kooruvaen Innum Athigamai

Arathippaen Innum Aravamai (2)

Muzhu Ullathoadu Arathippaen

Muzhu Pelathoadu Anbu Kooruvaen

Arathanai Arathanai  - 4

 

Ebinezarae Ebinazarae Ithuvaraiyil Uthavineerae

Ithuvaraiyil Uthavineerae – Ummai

Muzhu Ullathoadu….

 

Elroyee Elroyee Ennai Kandeerae Nandri Aiya

Ennai Kandeerae Nandri Aiya – Ummai

Muzhu Ullathoadu….

 

Yehova Rafa Yehova Rafa

Sugam Thantheera Nadri Aiya

Sugam Thantheera Nadri Aiya – Ummai

Muzhu Ullathoadu….