ஆத்திரம் வேண்டாம்

புதிதாக வேலைக்குச் சேர்ந்த ஒரு இளைஞனிடம் ஒரு சிறு பிழையை

ஒரே ஒரு நாள்

எம்.இ. படித்து முடித்தவுடன் எங்கள் ஆலயத்தில் எனக்கு எத்தனை


கேள்வி-பதில் பகுதி: எப்படி சமாளிப்பது?

கேள்வி : நான் ஒரு நாள் தெரியாத்தனமாக, 15 வயதுள்ள என் மகளின் தலை பின்னலை, கேளி செய்து விட்டேன். ஒரு மணி நேரம் அதைப் பற்றி நினைத்து அழுது கொண்டிருந்தாள். மிகவும் தர்மசங்கடமாய் போய் விட்டது. இது மாதிரி சூழ்நிலைகளை எப்படி சமாளிப்பது?


உதவிக்கரம் நீட்டிய உத்தமி

ஆபிரகாம் தன் மகன் ஈசாக்கிற்கு பெண் கொள்ளும்படி தன் ஊழியக்காரனான எலியேசரிடம் தன்னுடைய தேசத்தில் பெண் பார்த்து அழைத்து வரும்படி கூறினான். எலியேசர் கர்த்தரிடம் ஒரு விண்ணப்பம் பண்ணினான். குடிக்கத் தண்ணீர் கொடுக்கும்படி கேட்கும்போது