பத்திரமாக வைத்துக்கொள்ளுங்கள்!
Dr. செல்வின்

பரிசுத்த வேதாகமம் விலையேறப் பெற்ற ஒரு பொக்கிஷம் என்றாலும் தேவன் அதை நமக்கு அன்பாளிப்பாக கொடுத்திருக்கிறார்..விலை மதிப்பிட முடியாத இந்த பொக்கிஷத்தை நாம் பத்திரப்படுத்தி வைத்துக்கொள்ள வேண்டும்…உங்களுக்கென்று சொந்தமாக ஒர் வேதாகமம் வைத்திருந்தால் அதிலே உங்கள் பெயரையும் விலாசத்தையும் தெளிவாக எழுதி வைத்துக்கொள்ளுங்கள்…வேத புத்தகத்தை நாம் வைத்து கும்பிடத் தேவையில்லை. ஆனால் தேவனுடைய வார்த்தையாகிய இந்தப் பரிசுத்தமான புத்தகத்திற்கு உரிய மதிப்பினையும், மரியாதையையும் நாம் கொடுக்க வேண்டும்.

பத்திரப்படுத்தி வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லும் போது பெட்டியிலோ அலமாரியிலோ வைத்து பூட்டி பாதுகாப்பதைக் குறிப்பதில்லை.. விலையேறப் பெற்ற இந்த பொக்கிஷத்தை அனுதினமும் அடிக்கடி பயன்படுத்த பழகிக்கொள்ள வேண்டும்..வேதப்புத்தகத்தை தகுந்த இடத்தில் வைக்க வேண்டும். தரையிலோ, கால்படக் கூடிய இடத்திலோ தயவு செய்து வைக்காதீர்கள்

வேதப்புத்தகத்தை பத்திரமாக வைத்துக்கொள்ளுங்கள்.. ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனைக்கும் மற்ற ஜெப கூட்டங்களுக்கும் செல்லும் போது பக்தியுடன் எடுத்து செல்லுங்கள்.. உங்கள் குடும்பத்தில் வாசிக்க கூடிய ஒவ்வொருவருக்கும் சொந்தமாக ஒரு வேதப்புத்தகம் இருக்க வேண்டும்..ஒவ்வொரு நாளும் நீங்கள் குடும்பமாக சேர்ந்து ஆண்டவரை ஆராதிக்கும் ஜெபநேரத்தில் வேதாமகத்திலிருந்து  சில வசனங்களை வாசிக்க வேண்டும்.

வேதாகமத்தின் ஒவ்வொரு அதிகாரத்திலும் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது? உங்களுடைய உள்ளதை தொடும் வசனம் எது? என்று கண்டுபிடிக்கும் வரையில் வாசியுங்கள்..வருடத்திற்கு ஒர் முறையாவது வேதம் தொடர்ச்சியாக வாசித்து முடிக்க திட்டமிடுங்கள்.. ஒவ்வொரு நாளும் காலையில் வேதத்தை வாசியுங்கள்.. வேத வசனங்களை நாள் முழுவதும் யோசித்துக் கொண்டேயிருங்கள்..நான் உமக்கு விரோதமாக பாவஞ்செய்யாதபடிக்கு, உமது வாக்கை என் இருதயத்தில் வைத்து வைத்தேன் (சங்கீதம் 119:11) என்ற வசனத்தின் படி வேதாகமச் சத்தியங்கள் உங்கள் உள்ளத்திலும் பத்திரப்படுத்தி வைத்துக் கொள்ள வேண்டும்.. வேதத்தில் கொடுப்பட்டிருக்கும் சத்தியத்தின் படி வாழுங்கள்..


Dr.Selwyn founder of Follow-up Ministries Trust, Oddanchatram ( India ), is a Bible Teacher and author of many christian books. Innovative and simplified bible teaching methods taught by him has helped many christians and non-believers alike to know more about God. He could be reached at 91-4553-240623.