வசனங்களை உட்கொள்ள உதவும் முறைகள்
Dr. செல்வின்
10 Marriage Killers

சரீர பிரகாரமாக நாம் ஆகாரத்தை சுவைத்து, உட்கொண்டு, ஜீரணித்து உட்கிரகிக்கிறோம். அதைப்போல  ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை பலமடைய ஆவிக்குரிய ஆகாரமாகிய தேவனுடைய வார்த்தையை நன்றாக ரசித்து, யோசித்து, விளங்கிக் கொண்டு, மனதில் பதித்துக் கொண்டு வேதவசனங்களையே தொடர்ந்து யோசிப்பது நமது ஆவிக்குரிய வளர்ச்சிக்கு அடிப்படையாக அமைகிறது.

தேவன் மனிதருக்குக் கொடுத்திருக்கும் ஒப்பற்ற ஈவுகளில் பரிசுத்த வேதாகமமும் ஒன்றாகும். பரிசுத்த வேதாகமாகிய தேவனுடைய வார்த்தை விசுவாசிகளுக்கு ஆவிக்குரிய ஆகாரமாயிருக்கிறது.

பரிசுத்த வேதாகமமாகிய தேவனுடைய வார்த்தையை உட்கொள்வதற்கு அடிப்படையாக 5 முறைகள் உண்டு உள்ளன.

1.வாசித்தல்
2.கேட்டல்
3.மனப்பாடம் செய்தல்
4.தியானித்தல்
5.ஆராய்தல்

இவைகளில் வேத வசங்களையும் வேதாகமப் பகுதிகளையும் மனப்பாடம் செய்வது முக்கியமான ஒன்றாகும்.

வேத வசனங்களை மனப்பாடமாக அறிந்து அவைகளைத் தியானிப்பது வேதவசனப் போதனையின்படி வாழ்வதற்கு அதிக உதவியாக இருக்கிறது.

மனிதர்களுடைய பெரும்பாலான பாவங்கள் இருதயத்தின் எண்ணங்களில் உருவெடுக்கின்றன. தேவனுடைய வார்த்தைக்கு, மனித உள்ளத்தின் பாவ சுபாவத்தை மாற்றக்கூடிய  மாபெரும் வல்லமை உண்டு.  வேத வசனங்கள் உள்ளத்தில் பரிசுத்ததிற்குறிய மாற்றத்தையும், சுத்திகரிப்பையும் கொடுக்கின்றன.

வாழ்க்கை சூழ்நிலைகளில் முக்கியமான தீர்மானங்களை எடுக்கும் போது வேத வசனங்களை மனப்பாடமாக அறிந்திருந்தால் தேவனுடைய வழிநடத்துதலை தெரிந்து கொள்ள உதவி செய்யும்.


அவருடைய வாயின் வார்த்தைகளை எனக்கு வேண்டிய ஆகாரத்தைப் பார்க்கிலும் அதிகமாய்க் காத்துக்கொண்டேன். - யோபு 23:12

இயேசு பிரதியுத்தரமாக: மனுஷன் அப்பத்தினாலேமாத்திரமல்ல, தேவனுடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைப்பான் என்று எழுதியிருக்கிறதே என்றார். - மத்தேயு 4 :4


Dr.Selwyn founder of Follow-up Ministries Trust, Oddanchatram ( India ), is a Bible Teacher and author of many christian books. Innovative and simplified bible teaching methods taught by him has helped many christians and non-believers alike to know more about God. He could be reached at 91-4553-240623.