கிறிஸ்துவின் பங்காளிகள்-பாகம்-3
Rev. Dr. Theodore Williamsதேவன், அடைத்த கதஉகள், மற்றும் திறந்தகதஉகள் மூலமாகஉம் வழி நடத்துவார் என்பதனை விளக்கத்துடன் எளிய தமிழில் நம் முன் நிறுத்துகின்றார் காலஞ்சென்ற டாக்டர் அருட்திரு தியோடர் வில்லியமஸ்.
If you cannot hear the Audio, Please click here


Few people have impacted the history of Indian Missions and beyond as Rev. Dr. Theodore Williams. His investment in the lives of people for the cause of missions will outlive him. He was affectionately known as "Annachi" (elder brother in Tamil) by the many Indian mission leaders he mentored and supported. He was also respected as an eminent Bible expositor