Monday March 4 2024

நன்றியால் துதிபாடு
எப்பொழுதும் சந்தோஷமாயிருங்கள். இடைவிடாமல் ஜெபம்பண்ணுங்கள். எல்லாவற்றிலேயும் ஸ்தோத்திரஞ் செய்யுங்கள்; அப்படிச் செய்வதே கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் உங்களைக் குறித்துத் தேவனுடைய சித்தமாயிருக்கிறது
1 தெசலோனிக்கேயர் 5: 16-18

ஒரு பள்ளியில் ஒரு ஆசிரியை தன் மாணவிகளிடம்,  இன்று உலகத்தின் காணப்படும் ஏழு அதிசயங்களை குறித்த எழுதும்படி சொன்னார்கள். ஒவ்வொரு பிள்ளையும் எழுத ஆரம்பித்தார்கள். அவர்கள் உலகின் ஏழு அதிசயங்களையும் தாஜ்மகால்,  சீன சுவர், எகிப்தின் பிரமீடுகள்..  என்று எழுத ஆரம்பித்தார்கள். எல்லாரும் எழுதி கொடுத்தபின்னும்,  ஒரு மாணவி மாத்திரம் தரவில்லை. ஆசிரியை அந்த மாணவியிடம் சென்று 'ஏன் இன்னும் முடிக்கவில்லை'  என்று கேட்டபோது,  அவள் சொன்னாள்,  'அவை மிகவும் அதிகமாய் இருப்பதால் என்னால் எழுதி முடிக்க முடியவில்லை' என்று சொன்னாள். அப்போது ஆசிரியை கேட்டார்கள்,  'நாங்கள் உனக்கு உதவி செய்கிறோம் சொல்' என்று சொன்னார்கள். அப்போது அவள் சொன்னாள், 'நான் நினைக்கிறேன், உலகின் ஏழு அதிசயங்கள்,  நம்மால் காண முடிவது,  நம்மால் உணர முடிவது,  கேட்க முடிவது,  தொட முடிவது,  சிரிக்க முடிவது,  ருசிக்க முடிவது,  அன்பு கூற முடிவது என்று நினைக்கிறேன்'  என்று கூறினாள். அது எவ்வளவு உண்மை!
 
இந்த வருடத்தின் கடைசி நாட்களில் நாம் வந்து இருக்கிறோம். இந்த வருடம் முழுவதும் தேவன் நம்மை நடத்தி வந்த பாதைகள் எத்தனை இனிமையானவைகள்! எத்தனை அருமையானவைகள்! நம்மை ஜீவனோடு காத்தாரே! சுகத்தை கொடுத்தாரே! பெலத்தை கொடுத்தாரே! நாசியிலே சுவாசம் நின்று விடாதபடி நாம் ஜீவனுள்ளோர் தேசத்திலே வாழும்படி கிருபை செய்தாரே! ஒவ்வொரு நாளும் தமது கிருபையால் நம்மை வழிநடத்தினாரே! நமது போக்கையும் வரத்தையும் அருமையாய் காத்தாரே! எந்த நாச மோசங்களும் நேரிடாதபடி பாதுகாத்தாரே! நமது குடும்பத்தை பாதுகாத்தாரே! நமது பிள்ளைகளின் போக்கையும் வரத்தையும், அவர்களுடைய படிப்பிலும் கூட இருந்து வழிநடத்தினாரே! உலகத்தில் விதவிதமான நோய்கள் வந்தபோதும் எதுவும் நம்மை தாக்காதபடி, வாதை உன் கூடாரத்தை அணுகாது என்ற வாக்குதத்தத்தின்படி நம்மை பாதுகாத்தாரே! வேலையிடத்தில் ஞானத்தை கொடுத்து வழிநடத்தினாரே! நல்ல சபையை கொடுத்தாரே! நல்ல நண்பர்களை கொடுத்தாரே!
 
இப்படி தேவன் செய்த நன்மைகளை சொல்லிக் கொண்டே போகலாம். மட்டுமல்ல, ஒவ்வொருவரின் தனிப்பட்ட வாழ்விலும் தேவன் அதிசயமாய் நடத்திய அநேக காரியங்களும் உண்டு. எல்லாவிதத்திலும் தேவன் நம்மை நடத்தி வந்த வழிகளை நினைத்து,  நாம் அவரை இந்த நாட்களில் ஸ்தோத்திரிக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். வருஷத்தை உம்முடைய நன்மையால் முடிசூட்டுகிறீர்; உமது பாதைகள் நெய்யாய்ப் பொழிகிறது (சங்கீதம் 65:11) என்ற வார்த்தையின்படி இந்த வருஷம் முழுவதையும் நன்மையால் முடிசூட்டி நம்மை நடத்தின தேவனை துதிப்பது நமது கடமையல்லவா!
 
கர்த்தர் நமக்கு செய்த எல்லா உபகாரங்களுக்கும் ஈடாக எதை நாம் செலுத்த முடியும்?  சங்கீதக்காரனை போல 'கர்த்தர் எனக்குச் செய்த எல்லா உபகாரங்களுக்காகவும், அவருக்கு என்னத்தைச் செலுத்துவேன். இரட்சிப்பின் பாத்திரத்தை எடுத்துக்கொண்டு, கர்த்தருடைய நாமத்தைத் தொழுதுகொள்ளுவேன்' - (சங்கீதம் 116:13-14) என்று நமது உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து 'அப்பா நீர் எனக்கு செய்த எல்லா உபகாரங்களுக்காகவும் உமக்கு நன்றி'  என்று அவரிடம் சொல்வோமா?  நன்றி நிறைந்த உள்ளத்தோடு அவருக்கு நன்றி செலுத்தும்போது அவர் அதை ஏற்று கொண்டு நம்மை இன்னும் அதிகமாய் ஆசீர்வதிக்கிறார்.
 
இந்த உலகம் சமாதானமில்லாமல்,  சந்தோஷமில்லாமல் தவிக்கலாம். ஆனால் கர்த்தரை ஏற்று கொண்ட அவருடைய பிள்ளைகளின் வாழ்வில், தேவன் ஒரு குறைவுமில்லாமல், தம்முடைய சமாதானத்தையே நமக்கு தந்து,  இந்த வருடம் முழுவதும் நம்மை நடத்திய நமது தந்தையாம் தேவனுக்கு இருதயத்தின் ஆழத்திலிருந்து நன்றி செலுத்துவோம். ஒருவேளை ஒருசில குறைகளும், சில பாடுகளின் வழியிலும் நாம் கடந்து வந்திருக்கலாம். ஆனால் எல்லா புத்திக்கும் மேலான் சமாதானத்தை அந்த சூழ்நிலையிலும் நாம் சோர்ந்து விடாதபடி நம்மை அருமையாய் வழி நடத்தின தேவனுக்கு நன்றிபலி செலுத்துவோம். அவருடைய நாமததிற்கே மகிமை உண்டாவதாக!
 
   நன்றி பலி பீடம் கட்டுவோம்
   நல்ல தேவன் நன்மை செய்தார்
   செய்த நன்மை ஆயிரங்கள்
   சொல்லி சொல்லி பாடுவேன்
   நன்றி தகப்பனே நன்மை செய்தீரே

 
ஜெபம்: எங்களை அளவில்லாமல் நேசிக்கிற நல்ல தகப்பனே, இந்த வருடம் முழுவதும் எங்களை அதிசயமாய் நடத்தி வந்த உமது கிருபைக்காக நன்றியோடு துதிக்கிறோம். எங்களுடைய யெகோவாயீரேவாக நீர் இருந்து எங்களை வழிநடத்திய தேவனாக, தேவைகளை சந்தித்தவராக இருந்த உமது கிருபைக்காக உமக்கு நன்றி,  நீர் செய்த எல்ல உபகாரங்களுக்காகவும் நாங்கள் என்னத்தை செலுத்த முடியும் தகப்பனே,  உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து உமக்கு நன்றி என்று சொல்லுகிறோம். நீர் இந்த வருடம் முழுவதும் பாராட்டின உமது நல்ல தயவிற்காக உமக்கு நன்றி ஐயா. எங்கள் துதி ஸ்தோத்திரங்களை இயேசுவின் இணையற்ற நாமத்தில் உமக்கே செலுத்துகிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே ஆமென்.


இன்றைய நாளுக்கான இப்பகுதி அனுதின மன்னா குழுவினரால் எழுதப்பட்டது. இவர்களை தொடர்புகொள்ள anudhinamanna@gmail.com என்ற முகவரியில் அனுகலாம்.