Thursday October 1 2020

உருவாக்கும் உபத்திரவங்கள்
நான் உபத்திரவப்பட்டது எனக்கு நல்லது; அதினால் உமது பிரமாணங்களைக் கற்றுக்கொள்ளுகிறேன்.
சங்கீதம் 119:71

ஆபரணங்களில் பயன்படுத்துப்படும் கடல் முத்துக்களை பார்த்திருக்கிறீர்களா? அது பார்ப்பதற்கு அழகு நிறைந்ததாகவும், விலையேற பெற்றதாகவும் இருக்கும். இந்த முத்துக்க்கள் எப்படி உருவாகும் என்ற அறிவியல் உண்மை உங்களுக்கு தெரியுமா? இந்த உண்மையில் நமது ஆவிக்குரிய வாழ்விற்கு உதவக்கூடிய முத்தான சத்தியமும் உண்டு.

முத்து, கடலில் காணப்படும் ஒரு குறிப்பிட்ட சிப்பிக்குள் உருவாகிறது. இந்த வகை சிப்பிகள் அனைத்திலும் முத்துக்களை பார்க்க முடியாது. இந்த முத்துச்சிப்பிகள் கடலின் மணல் படுக்கையிலே வாழும் ஒரு உயிரினம். இவை கடலுக்குள்ளிருக்கும் கண்ணுக்கு தெரியாத நுண்ணியிர்களை உண்டு வாழும். அப்படி வாழும்போது, சில நேரங்களில் கடலின் ஆழத்திலுள்ள சிறு மண்துகள்கள், சிறுகற்கள் அந்த சிப்பிக்குள் சென்றுவிடும். இந்த சிறுகற்கள் சிப்பிக்குள் இருக்கும் அந்த மிக மென்மையான உயிரினத்தை உறுத்திக் கொண்டே இருக்கும். இந்த உறுத்தலை மேற்கொள்ள அவ்வுயிரினம் அந்த கல்லின் மேல் முத்தை உருவாக்கும் ஒரு பொருளை அதன் மேல் பூசுகிறது. அப்படியே அது சேர்ந்து ஒரு அழகான முத்தாக மாறுகிறது. இப்படி கல், மண் சிப்பிக்குள் செல்லாமல் முத்து உருவாவதில்லை.

என்ன ஆச்சரியம் பார்த்தீர்களா? நம்முடைய வாழ்வில் வரும் பிரச்சனைகளை விளக்கக்கூடிய ஒரு அழகான உவமை இந்த முத்து. நீங்கள் ஆவிக்குரிய வாழ்வில் எவ்வளவு சிறந்து விளங்கினாலும் சில நேரங்களில் பாடுகள், பிரச்சனைகள் வரத்தான் செய்யும். அப்படி வரும் பாடுகள் நம் ஆவிக்குரிய வாழ்வை புதுப்பித்து, இன்னும் உயர்வானதாக மாற்றும் தன்மை உடையது. எப்படி கல்லின் உறுத்தலை மேற்கொள்ள அந்த உயிர் முத்தை உருவாக்குகிறதோ அப்படியே பாடுகள் நம்மை புதுப்பிக்கினறன

நாம் பாடுகள் பிரச்சனைகள் வர வேண்டுமென்று விரும்பி, அதை எதிர்பார்த்து கொண்டேயிருக்க வேண்டுமென்று வேதம் நமக்கு போதிக்கவில்லை. மாறாக, சோதனைகள் தீமைகளினின்று விலக்கி கர்த்தர் நம்மை பாதுகாத்து கொள்ளும்படியே நாம் ஜெபிக்க போதிக்கப்பட்டுளளோம். அதையும் மிஞ்சி வரும் பாடுகளும் பிரச்சனைகளும் நம்மை நிச்சயமாக உருவாக்குவதற்காகவே தேவன் அனுமதிக்கிறார். நான் உபத்திரவப்பட்டது எனக்கு நல்லது; அதினால் உமது பிரமாணங்களைக் கற்றுக்கொள்ளுகிறேன் என்று சங்கீதக்காரன் கூறுவது மிகவும் உண்மையுள்ள வார்த்தைகள்.

உலகத்தில் உங்களுக்கு உபத்திரவம் உண்டு, ஆனாலும் திடன்கொள்ளுங்கள்; நான் உலகத்தை ஜெயித்தேன் (யோவான் 16:33) என்று இயேசு கூறினாரல்லவா! நமக்கு உபத்திரவங்கள் வராது என்று இயேசு கூறவில்லை. ஆனால் வந்தாலும் உலகத்தை ஜெயித்த இயேசு நம்மோடு உண்டு. ஆகையால் நாமும் நமக்கு வரும் உபத்திரவங்களிலேயும் கிறிஸ்துவினால் ஜெயித்து நாம் பெலனடைய விலையேறப்பெற்ற முத்துக்களை போல நாம் மாறும்படியாக தேவன் கிருபை செய்வார். அவரோடேகூடப் பாடுகளைச் சகித்தோமானால் அவரோடேகூட ஆளுகையும் செய்வோம் (2தீமோத்தேயு 2:12) என்று தேவ வசனம் நம்மை உற்சாகப்படுத்துகிறது. மட்டுமல்ல, கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் நம்மைத் தமது நித்திய மகிமைக்கு அழைத்தவராயிருக்கிற சகல கிருபையும் பொருந்திய தேவன்தாமே கொஞ்சக்காலம் பாடநுபவிக்கிற உங்களைச் சீர்ப்படுத்தி, ஸ்திரப்படுத்தி, பலப்படுத்தி, நிலைநிறுத்துவராக. - (1 பேதுரு 5:10). ஆமென் அல்லேலூயா! 

 
 
     என்னென்ன துன்பம் வந்தாலும்
     நான் கலங்கிடவே மாட்டேன்
     யார் என்ன சொன்னாலும் நான் 
     சோர்ந்து போக மாட்டேன்
     கிறிஸ்துவுக்குள் வாழும் எனக்கு
     எப்போதும் வெற்றி உண்டு
 


ஜெபம்:
எங்களை அதிகமாய் நேசித்து வழிநடத்தும் எங்கள் நல்ல தகப்பனே, எங்களுக்கு வரும் எந்தவித பாடுகளிலும் எங்களுக்கு ஆறுதல் செய்கிறவர் நீரே. திடன் கொள்ளுங்கள் நான் உலகத்தை ஜெயித்தேன் என்றவர் எங்களோடு கூட இருந்து எங்கள் பாடுகளில் எங்களுக்கு நீர் ஜெயத்தை கொடுப்பதற்காய் உமக்கு ஸ்தோத்திரம். நாங்கள் பாடுகளை அனுபவித்து அதனால் ஒரு விலையேயறப்பெற்ற முத்தாய் எங்களை மாற்றுவதற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம். எங்கள் ஜெபத்தை கேட்டு எங்களுக்கு பதில் கொடுப்பவரே உமக்கே நன்றி. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே ஆமென்.


இன்றைய நாளுக்கான இப்பகுதி அனுதின மன்னா குழுவினரால் எழுதப்பட்டது. இவர்களை தொடர்புகொள்ள anudhinamanna@gmail.com என்ற முகவரியில் அனுகலாம்.