வேத வாசிப்பு அட்டவணை
by  The Bible Society of India, Bangalore
FebMarch 2023Apr
SunMonTueWedThuFriSat
26
மத்தேயு 14:1-21


27
மத்தேயு 14:22-36


28
மத்தேயு 15:1-20


1
மத்தேயு 15:21-28


2
மத்தேயு 15:29-39


3
மத்தேயு 16:1-12


4
மத்தேயு 16:13-28


5
மத்தேயு 17:1-13


6
மத்தேயு 17:14-27


7
மத்தேயு 18:1-14


8
மத்தேயு 18:15-20


9
மத்தேயு 18:21-35


10
நியா 1:1-21


11
நியா 2:1-10


12
நியா 2:11-23


13
நியா 3:1-11


14
நியா 4:1-24


15
நியா 5:1-18


16
நியா 5:19-31


17
நியா 6:1-18


18
நியா 6:19-32


19
நியா 6:33-40


20
சங்கீதம் 71:1-24


21
சங்கீதம் 72:1-20


22
சங்கீதம் 73:1-28


23
மத்தேயு 19:1-12


24
மத்தேயு 19:13-30


25
மத்தேயு 20:1-16


26
மத்தேயு 20:17-34


27
மத்தேயு 21:1-17


28
மத்தேயு 21:18-32


29
மத்தேயு 21:33-46


30
மத்தேயு 22:1-14


31
மத்தேயு 22:15-33


1
மத்தேயு 22:34-46


2
மத்தேயு 23:1-22


3
மத்தேயு 23:23-39


4
மத்தேயு 24:1-14


5
மத்தேயு 24:15-31


6
மத்தேயு 24:32-51


7
மத்தேயு 25:1-13


8
மத்தேயு 25:14-30


Social Share