வேத வாசிப்பு அட்டவணை
by  The Bible Society of India, Bangalore
SepOctober 2022Nov
SunMonTueWedThuFriSat
25
எரேமியா 35:1-19


26
1 சாமு 21:1-15


27
1 சாமு 22:1-19


28
1 சாமு 22:20-23:14


29
1 சாமு 23:15-29


30
1 சாமு 24:1-22


1
1 சாமு 25:1-13


2
1 சாமு 25:14-31


3
1 சாமு 25:32-44


4
1 சாமு 26:1-25


5
1 சாமு 27:1-12


6
1 சாமு 28:1-14


7
1 சாமு 28:15-25


8
1 சாமு 29:1-11


9
1 சாமு 30:1-15


10
1 சாமு 30:16-31


11
1 சாமு 31:1-13


12
எபிரெயர் 1:1-14


13
எபிரெயர் 2:1-9


14
எபிரெயர் 2:10-18


15
எபிரெயர் 3:1-19


16
எபிரெயர் 4:1-13


17
எபிரெயர் 4:14-5:10


18
எபிரெயர் 5:11-6:8


19
எபிரெயர் 6:9-20


20
எபிரெயர் 7:1-10


21
எபிரெயர் 7:11-19


22
எபிரெயர் 7:20-28


23
எபிரெயர் 8:1-13


24
எபிரெயர் 9:1-10


25
எபிரெயர் 9:11-22


26
எபிரெயர் 9:23-28


27
எபிரெயர் 10:1-10


28
எபிரெயர் 10:11-25


29
எபிரெயர் 10:26-39


30
எபிரெயர் 36:1-20


31
எபிரெயர் 36:26-39


1
எரேமியா 37:1-21


2
எரேமியா 38:1-13


3
எரேமியா 38:14-28


4
எரேமியா 39:1-18


5
எரேமியா 40:1-16


Social Share