வேத வாசிப்பு அட்டவணை
by  The Bible Society of India, Bangalore
MayJune 2022Jul
SunMonTueWedThuFriSat
29
1 சாமு 3:19-4:11


30
1 சாமு 4:12-22


31
1 சாமு 5:1-12


1
1 சாமு 6:1-16


2
1 சாமு 6:17-7:2


3
1 சாமு 7:3-17


4
எபேசியர் 1:1-14


5
எபேசியர் 1:15-23


6
எபேசியர் 2:1-10


7
எபேசியர் 2:11-22


8
எபேசியர் 3:1-13


9
எபேசியர் 3:14-21


10
எபேசியர் 4:1-16


11
எபேசியர் 4:17-32


12
எபேசியர் 5:1-20


13
எபேசியர் 5:21-33


14
எபேசியர் 6:1-9


15
எபேசியர் 6:10-24


16
1 சாமு 8:1-22


17
1 சாமு 9:1-14


18
1 சாமு 9:15-27


19
1 சாமு 10:1-16


20
1 சாமு 10:17-27


21
1 சாமு 11:1-15


22
1 சாமு 12:1-15


23
1 சாமு 12:16-25


24
1 சாமு 13:1-23


25
1 சாமு 14:1-15


26
1 சாமு 14:16-30


27
1 சாமு 14:31-52


28
1 யோவான் 1:1-10


29
1 யோவான் 2:1-11


30
1 யோவான் 2:12-17


1
1 யோவான் 2:18-29


2
1 யோவான் 3:1-10


3
1 யோவான் 3:11-24


4
1 யோவான் 4:1-12


5
1 யோவான் 4:13-21


6
1 யோவான் 5:1-12


7
1 யோவான் 5:13-21


8
2 யோவான் 1:1-13


9
3 யோவான் 1:1-15


Social Share