வேத வாசிப்பு அட்டவணை
by  The Bible Society of India, Bangalore
DecJanuary 2022Feb
SunMonTueWedThuFriSat
26
மத்தேயு 2:1-12


27
மத்தேயு 2:13-23


28
சங்கீதம் 89:1-8


29
சங்கீதம் 89:19-37


30
சங்கீதம் 89:38-52


31
சங்கீதம் 90:1-17


1
சங்கீதம் 55:1-23


2
சங்கீதம் 56:1-13


3
சங்கீதம் 57:1-11


4
சங்கீதம் 59:1-17


5
சங்கீதம் 62:1-12


6
மத்தேயு 3:1-17


7
மத்தேயு 4:1-11


8
மத்தேயு 4:12-25


9
மத்தேயு 5:1-12


10
மத்தேயு 5:13-20


11
மத்தேயு 5:21-32


12
மத்தேயு 5:33-48


13
மத்தேயு 6:1-15


14
மத்தேயு 6:16-23


15
மத்தேயு 6:24-34


16
மத்தேயு 7:1-14


17
மத்தேயு 7:15-29


18
மத்தேயு 8:1-17


19
மத்தேயு 8:18-24


20
மத்தேயு 9:1-13


21
மத்தேயு 9:14-26


22
மத்தேயு 9:27-36


23
மத்தேயு 10:1-15


24
மத்தேயு 10:16-33


25
மத்தேயு 10:34-42


26
சங்கீதம் 63:1-11


27
சங்கீதம் 65:1-13


28
சங்கீதம் 66:1-20


29
சங்கீதம் 68:1-18


30
சங்கீதம் 68:19-25


31
சங்கீதம் 69:1-18


1
சங்கீதம் 69:19-36


2
யோசுவா 1:1-18


3
யோசுவா 2:1-24


4
யோசுவா 3:1-17


5
யோசுவா 4:1-24


Social Share