வேத வாசிப்பு அட்டவணை
by  The Bible Society of India, Bangalore
JunJuly 2020Aug
SunMonTueWedThuFriSat
28
1 யோவான் 2:1-11


29
1 யோவான் 2:12-17


30
1 யோவான் 2:18-29


1
1 யோவான் 3:1-10


2
1 யோவான் 3:11-24


3
1 யோவான் 4:1-12


4
1 யோவான் 4:13-21


5
1 யோவான் 5:1-12


6
1 யோவான் 5:13-21


7
2 யோவான் 1:1-13


8
3 யோவான் 1:1-15


9
பிரசங்கி 1:1-18


10
பிரசங்கி 2:1-26


11
பிரசங்கி 3:1-22


12
பிரசங்கி 5:1-22


13
பிரசங்கி 7:1-14


14
பிரசங்கி 8:1-17


15
பிரசங்கி 9:1-18


16
பிரசங்கி 11:1-10


17
பிரசங்கி 12:1-14


18
2 தீமோ 1:1-7


19
2 தீமோ 1:8-18


20
2 தீமோ 2:1-13


21
2 தீமோ 2:14-19


22
2 தீமோ 2:20-25


23
2 தீமோ 3:1-9


24
2 தீமோ 3:10-17


25
2 தீமோ 4:1-8


26
2 தீமோ 4:9-22


27
எரேமியா 1:1-10


28
எரேமியா 1:11-19


29
எரேமியா 2:1-19


30
எரேமியா 2:20-37


31
எரேமியா 3:1-18


1
எரேமியா 3:19-4:4


2
எரேமியா 5:1-5,20-31


3
எரேமியா 6:1-21


4
எரேமியா 7:1-20


5
எரேமியா 7:21-8:3


6
எரேமியா 8:4-9:6


7
எரேமியா 9:23-10:16


8
எரேமியா 11:1-17


Social Share