வேத வாசிப்பு அட்டவணை
by  The Bible Society of India, Bangalore
FebMarch 2024Apr
SunMonTueWedThuFriSat
25
மத்தேயு 13:44-58


26
மத்தேயு 14:1-21


27
மத்தேயு 14:22-36


28
மத்தேயு 15:1-20


29
மத்தேயு 15:21-28


1
மத்தேயு 15:29-39


2
மத்தேயு 16:1-12


3
மத்தேயு 16:13-28


4
மத்தேயு 17:1-13


5
மத்தேயு 17:14-27


6
மத்தேயு 18:1-14


7
மத்தேயு 18:15-20


8
மத்தேயு 18:21-35


9
நியா 1:1-21


10
நியா 2:1-10


11
நியா 2:11-23


12
நியா 3:1-11


13
நியா 4:1-24


14
நியா 5:1-18


15
நியா 5:19-31


16
நியா 6:1-18


17
நியா 6:19-32


18
நியா 6:33-40


19
சங்கீதம் 71:1-24


20
சங்கீதம் 72:1-20


21
சங்கீதம் 73:1-28


22
மத்தேயு 19:1-12


23
மத்தேயு 19:13-30


24
மத்தேயு 20:1-16


25
மத்தேயு 20:17-34


26
மத்தேயு 21:1-17


27
மத்தேயு 21:18-32


28
மத்தேயு 21:33-46


29
மத்தேயு 22:1-14


30
மத்தேயு 22:15-33


31
மத்தேயு 22:34-46


1
மத்தேயு 23:1-22


2
மத்தேயு 23:23-39


3
மத்தேயு 24:1-14


4
மத்தேயு 24:15-31


5
மத்தேயு 24:32-51


6
மத்தேயு 25:1-13


Social Share