வேத வாசிப்பு அட்டவணை
by  The Bible Society of India, Bangalore
MarApril 2020May
SunMonTueWedThuFriSat
29
மத்தேயு 22:1-14


30
மத்தேயு 22:15-33


31
மத்தேயு 22:34-46


1
மத்தேயு 23:1-22


2
மத்தேயு 23:23-39


3
மத்தேயு 24:1-14


4
மத்தேயு 24:15-31


5
மத்தேயு 24:32-51


6
மத்தேயு 25:1-13


7
மத்தேயு 25:14-30


8
மத்தேயு 25:31-46


9
மத்தேயு 26:1-16


10
மத்தேயு 26:17-29


11
மத்தேயு 26:30-46


12
மத்தேயு 26:47-56


13
மத்தேயு 26:57-75


14
மத்தேயு 27:1-10


15
மத்தேயு 27:11-26


16
மத்தேயு 27:27-44


17
மத்தேயு 27:45-56


18
மத்தேயு 27:57-66


19
மத்தேயு 28:1-10


20
மத்தேயு 28:11-20


21
நியா 7:1-8


22
நியா 7:9-25


23
நியா 8:1-21


24
நியா 8:22-35


25
நியா 9:1-21


26
நியா 9:22-57


27
நியா 11:1-28


28
நியா 11:29-40


29
நியா 13:1-14


30
நியா 13:15-25


1
நியா 14:1-20


2
நியா 15:1-20


3
நியா 16:1-17


4
நியா 16:18-31


5
நியா 17:1-13


6
நியா 18:1-13


7
நியா 18:14-31


8
1 தீமோ 1:1-11


9
1 தீமோ 1:12-30


Social Share