வேத வாசிப்பு அட்டவணை
by  The Bible Society of India, Bangalore
JunJuly 2019Aug
SunMonTueWedThuFriSat
30
1 யோவான் 2:12-17


1
1 யோவான் 2:18-29


2
1 யோவான் 3:1-10


3
1 யோவான் 3:11-24


4
1 யோவான் 4:1-12


5
1 யோவான் 4:13-21


6
1 யோவான் 5:1-12


7
1 யோவான் 5:13-21


8
2 யோவான் 1:1-13


9
3 யோவான் 1:1-15


10
பிரசங்கி 1:1-18


11
பிரசங்கி 2:1-26


12
பிரசங்கி 3:1-22


13
பிரசங்கி 5:1-22


14
பிரசங்கி 7:1-14


15
பிரசங்கி 8:1-17


16
பிரசங்கி 9:1-18


17
பிரசங்கி 11:1-10


18
பிரசங்கி 12:1-14


19
2 தீமோ 1:1-7


20
2 தீமோ 1:8-18


21
2 தீமோ 2:1-13


22
2 தீமோ 2:14-19


23
2 தீமோ 2:20-25


24
2 தீமோ 3:1-9


25
2 தீமோ 3:10-17


26
2 தீமோ 4:1-8


27
2 தீமோ 4:9-22


28
எரேமியா 1:1-10


29
எரேமியா 1:11-19


30
எரேமியா 2:1-19


31
எரேமியா 2:20-37


1
எரேமியா 3:1-18


2
எரேமியா 3:19-4:4


3
எரேமியா 5:1-5,20-31


4
எரேமியா 6:1-21


5
எரேமியா 7:1-20


6
எரேமியா 7:21-8:3


7
எரேமியா 8:4-9:6


8
எரேமியா 9:23-10:16


9
எரேமியா 11:1-17


10
எரேமியா 11:18-12:6


Social Share