வேத வாசிப்பு அட்டவணை
by  The Bible Society of India, Bangalore
SepOctober 2020Nov
SunMonTueWedThuFriSat
27
1 சாமு 22:20-23:14


28
1 சாமு 23:15-29


29
1 சாமு 24:1-22


30
1 சாமு 25:1-13


1
1 சாமு 25:14-31


2
1 சாமு 25:32-44


3
1 சாமு 26:1-25


4
1 சாமு 27:1-12


5
1 சாமு 28:1-14


6
1 சாமு 28:15-25


7
1 சாமு 29:1-11


8
1 சாமு 30:1-15


9
1 சாமு 30:16-31


10
1 சாமு 31:1-13


11
எபிரெயர் 1:1-14


12
எபிரெயர் 2:1-9


13
எபிரெயர் 2:10-18


14
எபிரெயர் 3:1-19


15
எபிரெயர் 4:1-13


16
எபிரெயர் 4:14-5:10


17
எபிரெயர் 5:11-6:8


18
எபிரெயர் 6:9-20


19
எபிரெயர் 7:1-10


20
எபிரெயர் 7:11-19


21
எபிரெயர் 7:20-28


22
எபிரெயர் 8:1-13


23
எபிரெயர் 9:1-10


24
எபிரெயர் 9:11-22


25
எபிரெயர் 9:23-28


26
எபிரெயர் 10:1-10


27
எபிரெயர் 10:11-25


28
எபிரெயர் 10:26-39


29
எபிரெயர் 36:1-20


30
எபிரெயர் 36:26-39


31
எரேமியா 37:1-21


1
எரேமியா 38:1-13


2
எரேமியா 38:14-28


3
எரேமியா 39:1-18


4
எரேமியா 40:1-16


5
எரேமியா 41:1-18


6
எரேமியா 42:1-22


7
எரேமியா 43:1-13


Social Share