வேத வாசிப்பு அட்டவணை
by  The Bible Society of India, Bangalore
OctNovember 2019Dec
SunMonTueWedThuFriSat
27
எபிரெயர் 10:1-10


28
எபிரெயர் 10:11-25


29
எபிரெயர் 10:26-39


30
எபிரெயர் 36:1-20


31
எபிரெயர் 36:26-39


1
எரேமியா 37:1-21


2
எரேமியா 38:1-13


3
எரேமியா 38:14-28


4
எரேமியா 39:1-18


5
எரேமியா 40:1-16


6
எரேமியா 41:1-18


7
எரேமியா 42:1-22


8
எரேமியா 43:1-13


9
எரேமியா 44:1-14


10
எரேமியா 44:15-30


11
எரேமியா 51:45-64


12
பிலேமோன் 1:1-16


13
பிலேமோன் 1:17-25


14
சங்கீதம் 82:1-8


15
சங்கீதம் 84:1-12


16
சங்கீதம் 85:1-13


17
சங்கீதம் 86:1-17


18
சங்கீதம் 88:1-18


19
எபிரெயர் 11:1-7


20
எபிரெயர் 11:8-22


21
எபிரெயர் 11:23-31


22
எபிரெயர் 11:32-40


23
எபிரெயர் 12:1-11


24
எபிரெயர் 12:12-29


25
எபிரெயர் 13:1-6


26
எபிரெயர் 13:7-25


27
நாகூம் 1:1-15


28
நாகூம் 2:1-13


29
நாகூம் 3:1-19


30
யாக்கோபு 1:1-8


1
யாக்கோபு 1:9-18


2
யாக்கோபு 1:19-27


3
யாக்கோபு 2:1-13


4
யாக்கோபு 2:14-26


5
யாக்கோபு 3:1-12


6
யாக்கோபு 3:13-18


7
யாக்கோபு 4:1-10


Social Share