வேத வாசிப்பு அட்டவணை
by  The Bible Society of India, Bangalore
AugSeptember 2019Oct
SunMonTueWedThuFriSat
25
1 சாமு 20:24-42


26
எரேமியா 14:1-22


27
எரேமியா 15:10-21


28
எரேமியா 16:1-21


29
எரேமியா 17:1-13


30
எரேமியா 17:14-27


31
எரேமியா 18:1-18


1
எரேமியா 19:1-15


2
எரேமியா 20-1-18


3
எரேமியா 22:1-17


4
எரேமியா 22:18-30


5
எரேமியா 23:1-15


6
எரேமியா 23:16-32


7
எரேமியா 24:1-10


8
சங்கீதம் 78:1-22


9
சங்கீதம் 78:23-42


10
சங்கீதம் 78:43-72


11
சங்கீதம் 79:1-13


12
சங்கீதம் 80:1-19


13
சங்கீதம் 81:1-16


14
எரேமியா 26:1-24


15
எரேமியா 27:1-22


16
எரேமியா 28:1-17


17
எரேமியா 29:1-14


18
எரேமியா 30:1-22


19
எரேமியா 31:1-14


20
எரேமியா 31:15-22


21
எரேமியா 31:23-37


22
எரேமியா 32:1-15


23
எரேமியா 32:16-44


24
எரேமியா 33:1-18


25
எரேமியா 35:1-19


26
1 சாமு 21:1-15


27
1 சாமு 22:1-19


28
1 சாமு 22:20-23:14


29
1 சாமு 23:15-29


30
1 சாமு 24:1-22


1
1 சாமு 25:1-13


2
1 சாமு 25:14-31


3
1 சாமு 25:32-44


4
1 சாமு 26:1-25


5
1 சாமு 27:1-12


Social Share