வேத வாசிப்பு அட்டவணை
by  The Bible Society of India, Bangalore
AprMay 2019Jun
SunMonTueWedThuFriSat
28
நியா 11:1-28


29
நியா 11:29-40


30
நியா 13:1-14


1
நியா 13:15-25


2
நியா 14:1-20


3
நியா 15:1-20


4
நியா 16:1-17


5
நியா 16:18-31


6
நியா 17:1-13


7
நியா 18:1-13


8
நியா 18:14-31


9
1 தீமோ 1:1-11


10
1 தீமோ 1:12-30


11
1 தீமோ 2:1-15


12
1 தீமோ 3:1-16


13
1 தீமோ 4:1-16


14
1 தீமோ 5:1-16


15
1 தீமோ 5:17-25


16
1 தீமோ 6:1-10


17
1 தீமோ 6:11-21


18
ரூத் 1:1-18


19
ரூத் 1:19-27


20
ரூத் 2:8-23


21
ரூத் 3:1-18


22
ரூத் 4:1-22


23
1 சாமு 1:1-18


24
1 சாமு 1:19-28


25
1 சாமு 2:1-11


26
1 சாமு 2:12-26


27
1 சாமு 2:27-36


28
1 சாமு 3:1-18


29
1 சாமு 3:19-4:11


30
1 சாமு 4:12-22


31
1 சாமு 5:1-12


1
1 சாமு 6:1-16


2
1 சாமு 6:17-7:2


3
1 சாமு 7:3-17


4
எபேசியர் 1:1-14


5
எபேசியர் 1:15-23


6
எபேசியர் 2:1-10


7
எபேசியர் 2:11-22


8
எபேசியர் 3:1-13


Social Share