வேத வாசிப்பு அட்டவணை
by  The Bible Society of India, Bangalore
MayJune 2024Jul
SunMonTueWedThuFriSat
26
1 சாமு 2:27-36


27
1 சாமு 3:1-18


28
1 சாமு 3:19-4:11


29
1 சாமு 4:12-22


30
1 சாமு 5:1-12


31
1 சாமு 6:1-16


1
1 சாமு 6:17-7:2


2
1 சாமு 7:3-17


3
எபேசியர் 1:1-14


4
எபேசியர் 1:15-23


5
எபேசியர் 2:1-10


6
எபேசியர் 2:11-22


7
எபேசியர் 3:1-13


8
எபேசியர் 3:14-21


9
எபேசியர் 4:1-16


10
எபேசியர் 4:17-32


11
எபேசியர் 5:1-20


12
எபேசியர் 5:21-33


13
எபேசியர் 6:1-9


14
எபேசியர் 6:10-24


15
1 சாமு 8:1-22


16
1 சாமு 9:1-14


17
1 சாமு 9:15-27


18
1 சாமு 10:1-16


19
1 சாமு 10:17-27


20
1 சாமு 11:1-15


21
1 சாமு 12:1-15


22
1 சாமு 12:16-25


23
1 சாமு 13:1-23


24
1 சாமு 14:1-15


25
1 சாமு 14:16-30


26
1 சாமு 14:31-52


27
1 யோவான் 1:1-10


28
1 யோவான் 2:1-11


29
1 யோவான் 2:12-17


30
1 யோவான் 2:18-29


1
1 யோவான் 3:1-10


2
1 யோவான் 3:11-24


3
1 யோவான் 4:1-12


4
1 யோவான் 4:13-21


5
1 யோவான் 5:1-12


6
1 யோவான் 5:13-21


Social Share