இறைவன் தீய சக்தியை அழித்தார்

இந்த உலகத்தில் செயல்படுகிற தீய வல்லமைகள் மனிதனுடைய வாழ்கையில் பலவிதமான இருளைக்கொண்டு வந்து மனிதனைக் கலங்க பண்ணுகிறது.

பாவ இருள் மனிதனுடைய இருதயத்தை ஆட்கொள்கிறபடியால் மனிதன் இறைவனோடுள்ள ஜக்கியத்தை இழந்து சமாதானமற்று தவிக்கிறான். பக்தியோடு கூட தெய்வத்தை வழிபட்டு வந்தும் கூட உள்ளத்தில் மெய்யான சமாதானம் காணப்படவில்லை. பலவிதங்களில் இறைவழிபாடு செய்தும் நிரந்தரமான ஒரு ஆத்ம அமைதியை காணமுடியவில்லை

பாவங்களிலிருந்து பாவப் பழக்க வழக்கங்களிலிருந்தும், பாவச் சுபாவங்களிலிருந்தும் விடுபடமுடியாமல் உள்ளம் தவிக்கிறது
»»


அன்போடு விசாரிக்கிறவர்!

சுமார் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு எருசலேம் என்னும் பட்டணத்தில் பெதஸ்தா எனப்பட்ட குளம் இருந்தது. அந்தக் குளத்தின் கரையில் ஜந்து மண்டபங்கள் கட்டப்பட்டிருந்தன. அவைகளில் குருடர், சப்பாணிகள், சூம்பின உருப்புடையவர்கள் முதலான வியாதிகாரர்கள் அநேகர் படுத்திருந்து தங்கள் சுகத்திற்காக ஏங்கிக் கொண்டிருந்தார்கள்.

முப்பத்தெட்டு வருஷம் வியாதி கொண்டிருந்த மனிதன் அங்கே படுத்துக் கொண்டிருந்தான். இந்த மனிதனுடைய நிலைமை மிகவும் பரிதாபமாய் இருந்தது. இந்த மனிதனைக் குறித்து ஆராயும்போது, முதலாவது இவன் நெடுநாட்கள் வியாதியுள்ளவனாய் இருந்தான். ஒன்று இரண்டு வருடங்கள் அல்ல, முப்பத்தெட்டு வருடங்கள் படுக்கையில் கிடந்த உறுப்புகள் செயலற்று போயிருந்தன.

இரண்டாவதாக இந்த மனிதன் உதவியற்றவனாய்
»»

Social Share