வேத வாசிப்பு அட்டவணை
by  The Bible Society of India, Bangalore
NovDecember 2017Jan
SunMonTueWedThuFriSat
26
எபிரெயர் 13:7-25


27
நாகூம் 1:1-15


28
நாகூம் 2:1-13


29
நாகூம் 3:1-19


30
யாக்கோபு 1:1-8


1
யாக்கோபு 1:9-18


2
யாக்கோபு 1:19-27


3
யாக்கோபு 2:1-13


4
யாக்கோபு 2:14-26


5
யாக்கோபு 3:1-12


6
யாக்கோபு 3:13-18


7
யாக்கோபு 4:1-10


8
யாக்கோபு 4:11-17


9
யாக்கோபு 5:1-11


10
யாக்கோபு 5:12-20


11
1 தெசலோ 1:1-10


12
1 தெசலோ 2:1-12


13
1 தெசலோ 2:13-20


14
1 தெசலோ 3:1-13


15
1 தெசலோ 4:1-12


16
1 தெசலோ 4:13-18


17
1 தெசலோ 5:1-11


18
1 தெசலோ 5:12-28


19
2 தெசலோ 1:1-12


20
2 தெசலோ 2:1-12


21
2 தெசலோ 2:13-3:5


22
2 தெசலோ 3:6-18


23
யூதா 1:1-16


24
யூதா 1:17-25


25
மத்தேயு 1:1-25


26
மத்தேயு 2:1-12


27
மத்தேயு 2:13-23


28
சங்கீதம் 89:1-8


29
சங்கீதம் 89:19-37


30
சங்கீதம் 89:38-52


31
சங்கீதம் 90:1-17


1
சங்கீதம் 55:1-23


2
சங்கீதம் 56:1-13


3
சங்கீதம் 57:1-11


4
சங்கீதம் 59:1-17


5
சங்கீதம் 62:1-12


6
மத்தேயு 3:1-17


Social Share