வேத வாசிப்பு அட்டவணை
by  The Bible Society of India, Bangalore
JulAugust 2018Sep
SunMonTueWedThuFriSat
29
எரேமியா 1:11-19


30
எரேமியா 2:1-19


31
எரேமியா 2:20-37


1
எரேமியா 3:1-18


2
எரேமியா 3:19-4:4


3
எரேமியா 5:1-5,20-31


4
எரேமியா 6:1-21


5
எரேமியா 7:1-20


6
எரேமியா 7:21-8:3


7
எரேமியா 8:4-9:6


8
எரேமியா 9:23-10:16


9
எரேமியா 11:1-17


10
எரேமியா 11:18-12:6


11
எரேமியா 13:1-19


12
சங்கீதம் 74:1-23


13
சங்கீதம் 77:1-20


14
1 சாமு 15:1-16


15
1 சாமு 15:17-35


16
1 சாமு 16:1-13


17
1 சாமு 16:14-23


18
1 சாமு 17:1-19


19
1 சாமு 17:20-40


20
1 சாமு 17:41-54


21
1 சாமு 17:55-18:16


22
1 சாமு 18:17-30


23
1 சாமு 19:1-24


24
1 சாமு 20:1-23


25
1 சாமு 20:24-42


26
எரேமியா 14:1-22


27
எரேமியா 15:10-21


28
எரேமியா 16:1-21


29
எரேமியா 17:1-13


30
எரேமியா 17:14-27


31
எரேமியா 18:1-18


1
எரேமியா 19:1-15


2
எரேமியா 20-1-18


3
எரேமியா 22:1-17


4
எரேமியா 22:18-30


5
எரேமியா 23:1-15


6
எரேமியா 23:16-32


7
எரேமியா 24:1-10


8
சங்கீதம் 78:1-22


Social Share