வேத வாசிப்பு அட்டவணை
by  The Bible Society of India, Bangalore
JanFebruary 2018Mar
SunMonTueWedThuFriSat
28
சங்கீதம் 66:1-20


29
சங்கீதம் 68:1-18


30
சங்கீதம் 68:19-25


31
சங்கீதம் 69:1-18


1
சங்கீதம் 69:19-36


2
யோசுவா 1:1-18


3
யோசுவா 2:1-24


4
யோசுவா 3:1-17


5
யோசுவா 4:1-24


6
யோசுவா 5:1-15


7
யோசுவா 6:1-27


8
யோசுவா 7:1-15


9
யோசுவா 7:16-26


10
யோசுவா 8:1-17


11
யோசுவா 8:18-35


12
யோசுவா 9:1-27


13
யோசுவா 10:1-15


14
யோசுவா 14:1-15


15
யோசுவா 23:1-16


16
யோசுவா 24:1-15


17
யோசுவா 24:16-33


18
மத்தேயு 11:1-19


19
மத்தேயு 11:20-30


20
மத்தேயு 12:1-21


21
மத்தேயு 12:22-37


22
மத்தேயு 12:38-50


23
மத்தேயு 13:1-23


24
மத்தேயு 13:24-43


25
மத்தேயு 13:44-58


26
மத்தேயு 14:1-21


27
மத்தேயு 14:22-36


28
மத்தேயு 15:1-20


1
மத்தேயு 15:21-28


2
மத்தேயு 15:29-39


3
மத்தேயு 16:1-12


4
மத்தேயு 16:13-28


5
மத்தேயு 17:1-13


6
மத்தேயு 17:14-27


7
மத்தேயு 18:1-14


8
மத்தேயு 18:15-20


9
மத்தேயு 18:21-35


10
நியா 1:1-21


Social Share