வேத வாசிப்பு அட்டவணை
by  The Bible Society of India, Bangalore
MarApril 2018May
SunMonTueWedThuFriSat
25
மத்தேயு 20:1-16


26
மத்தேயு 20:17-34


27
மத்தேயு 21:1-17


28
மத்தேயு 21:18-32


29
மத்தேயு 21:33-46


30
மத்தேயு 22:1-14


31
மத்தேயு 22:15-33


1
மத்தேயு 22:34-46


2
மத்தேயு 23:1-22


3
மத்தேயு 23:23-39


4
மத்தேயு 24:1-14


5
மத்தேயு 24:15-31


6
மத்தேயு 24:32-51


7
மத்தேயு 25:1-13


8
மத்தேயு 25:14-30


9
மத்தேயு 25:31-46


10
மத்தேயு 26:1-16


11
மத்தேயு 26:17-29


12
மத்தேயு 26:30-46


13
மத்தேயு 26:47-56


14
மத்தேயு 26:57-75


15
மத்தேயு 27:1-10


16
மத்தேயு 27:11-26


17
மத்தேயு 27:27-44


18
மத்தேயு 27:45-56


19
மத்தேயு 27:57-66


20
மத்தேயு 28:1-10


21
மத்தேயு 28:11-20


22
நியா 7:1-8


23
நியா 7:9-25


24
நியா 8:1-21


25
நியா 8:22-35


26
நியா 9:1-21


27
நியா 9:22-57


28
நியா 11:1-28


29
நியா 11:29-40


30
நியா 13:1-14


1
நியா 13:15-25


2
நியா 14:1-20


3
நியா 15:1-20


4
நியா 16:1-17


5
நியா 16:18-31


Social Share